GDPR

ADATVÉDELMI ÉS ADATKEZELÉSI SZABÁLYZAT

Általános rendelkezések

Somlai István szállásadó (a továbbiakban: Szolgáltató, Adatkezelő), mint a Silver Apartman (telephely címe: 7815 Harkány, Erkel Ferenc tér 4. 3/303.) üzemeltetője alá veti magát a következő tájékoztatónak.

A természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet) AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2016/679 RENDELETE (2016. április 27.) szerint az alábbi tájékoztatást adom.

A szabályzat elérhető az alábbi oldalról: 

https://www.harkanyiapartman.com/gdpr

A szabályzat módosításai a fenti címen történő közzététellel lépnek hatályba. Az Ügyfél a weboldal használatával magára nézve kötelezőnek fogadja el a jelen rendelkezéseket.

A szabályzat célja, hogy meghatározza az Adatkezelő által kezelt személyes adatok körét, az adatkezelés módját, valamint biztosítsa az adatvédelem és adatkezelés alkotmányos elveinek, az adatbiztonság követelményeinek érvényesülését annak érdekében, hogy a felhasználó természetes személyek magánszférájának a tiszteletben tartása megvalósuljon az érintettek személyes adatainak gépi feldolgozása, illetőleg kezelése során.

Jelen adatvédelmi szabályozás a Szolgáltató által a www.harkanyiapartman.com internetes oldalon és a kapcsolódó közösségi oldalakon (továbbiakban: weboldalakon), valamint a telephelyén, mint szálláshelyen alkalmazott adatvédelmi és adatkezelési elveket rögzíti és erről közérthető formában az ügyfeleket tájékoztatja. Az adatvédelmi szabályzat kizárólag a szállásadói tevékenységgel összefüggésben értelmezhető.

Fogalom meghatározások

Adatkezelő:

Az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely önállóan vagy másokkal együtt az adat kezelésének célját meghatározza, az adatkezelésre (beleértve a felhasznált eszközt) vonatkozó döntéseket meghozza és végrehajtja, vagy az adatfeldolgozóval végrehajttatja.

Adatkezelés:

Az alkalmazott eljárástól függetlenül az adaton végzett bármely művelet vagy a műveletek összessége, így különösen gyűjtése, felvétele, rögzítése, rendszerezése, tárolása, megváltoztatása, felhasználása, lekérdezése, továbbítása, nyilvánosságra hozatala, összehangolása vagy összekapcsolása, zárolása, törlése és megsemmisítése, valamint az adat további felhasználásának megakadályozása, fénykép-, hang- vagy képfelvétel készítése, valamint a személy azonosítására alkalmas fizikai jellemzők (pl. ujj- vagy tenyérnyomat, DNS-minta, íriszkép) rögzítése.

Személyes adat:

Azonosított vagy azonosítható természetes személyre („érintett”) vonatkozó bármely információ; azonosítható az a természetes személy, aki közvetlen vagy közvetett módon, különösen valamely azonosító, például név, szám, helymeghatározó adat, online azonosító vagy a természetes személy testi, fiziológiai, genetikai, szellemi, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára vonatkozó egy vagy több tényező alapján azonosítható.

Hozzájárulás:

Az érintett akaratának önkéntes és határozott kinyilvánítása, amely megfelelő tájékoztatáson alapul, és amellyel félreérthetetlen beleegyezését adja a rá vonatkozó személyes adat – teljes körű vagy egyes műveletekre kiterjedő – kezeléséhez.

Adatfeldolgozás:

Az adatkezelési műveletekhez kapcsolódó technikai feladatok elvégzése, függetlenül a műveletek végrehajtásához alkalmazott módszertől és eszköztől, valamint az alkalmazás helyétől, feltéve, hogy a technikai feladatot az adaton végzik.

Adatfeldolgozó:

Az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely szerződés alapján – beleértve a jogszabály rendelkezése alapján kötött szerződést is – adatok feldolgozását végzi.

Érintett:

Bármely meghatározott, személyes adat alapján azonosított vagy – közvetlenül vagy közvetve – azonosítható természetes személy.

Az Adatkezelő elérhetőségei

Az Ön személyes adatainak kezeléséért felelős:

Név: Somlai István

Székhely: 1171 Budapest, Szigetcsép utca 179.

Telephely (az apartman címe): 7815 Harkány, Erkel Ferenc Tér 4. 3/303

E-mail: info@harkanyiapartman.com

Telefon: 06 70 574 8774

Adószám: 551666-1-42

Engedélyszám: 1/2019

NTAK szám: MA210001067

Adatkezelések

Jelen szabályzat kizárólag a természetes személyek adatainak a kezelésére terjed ki, tekintettel arra, hogy személyes adatok kizárólag természetes személyek vonatkozásában értelmezhetők.

Weboldal: www.harkanyiapartman.com

COOKIE-k és webjelzők (Pixel Tagek)

Weboldalunk használatakor az Ön internet böngészője által küldött olyan információkat gyűjt, amelyek személyes adatokat is tartalmazhatnak. Az ilyen információk gyűjtésére többféle módszert, így például cookie-kat és webjelzőket használunk. Az így gyűjtött információk tartalmazhatják az Ön:

 • egyedi cookie azonosítóját, cookie információkat, valamint információkat arra vonatkozóan, hogy az Ön eszköze rendelkezik-e bizonyos funkciók használatához szükséges szoftverrel;
 • egyedi eszköz azonosítóját és eszköz típusát;
 • a domain-re, a böngésző típusára és nyelvére,
 • az operációs rendszerre és rendszer beállításokra;
 • az országra és időzónára;
 • a korábban felkeresett weboldalakra vonatkozó adatokat;
 • a Weboldalainkon tett látogatásaira, így például kattintási szokásaira, vásárlásaira és megjelölt preferenciáira vonatkozó információkat; valamint
 • elérési időket és referer URL fejléceket.

Weboldalunkon keresztül cookie-k, harmadik felek plug-in eszközei és widgetek alkalmazásával harmadik felek is gyűjthetnek információkat. Az ilyen harmadik felek közvetlenül az Ön internetes böngészőjéről gyűjtenek adatokat és az ilyen adatok kezelése az adott harmadik fél saját adatvédelmi szabályzatának függvényében történik. Ilyen lehet a Google, Facebook, Hotjar, Salesautopilot.

Weboldalunkon vevők általi használatának nyomon követése és a vevői preferenciák vizsgálata céljából cookie-kat és webjelzőket alkalmazunk. Ez lehetővé teszi számunkra, hogy vevőink részére szolgáltatásokat nyújtsunk és fokozzuk az online felhasználói élményt. Cookie-kat és webjelzőket használunk továbbá a weboldal forgalomra és az interakciókra vonatkozó összesített adatok gyűjtésére, tendenciák azonosítására és statisztikai adatok gyűjtésére weboldalaink fejlesztése céljából. Weboldalainkon általában a cookie-k háromféle típusát alkalmazzuk:

 1. Feltétlenül szükséges sütik: Ezek a cookie-k az oldal alapvető működéséhez szükségesek és ezért mindig bekapcsolt állapotban vannak. A funkcionális cookie-k közé tartoznak azok a cookie-k, amelyek megjegyzik az Ön beállításait a weboldalunkon egyetlen alkalommal tett látogatása, vagy amennyiben úgy kívánja, minden egyes látogatás során. Támogatást nyújtanak biztonsági kérdésekben és az előírásoknak történő megfelelés során.
 2. Statisztika: Ezek a cookie-k a felhasználás nyomon követése révén lehetővé teszik számunkra weboldalunk működésének javítását. Bizonyos esetekben ezek a cookie-k növelik az Ön kéréseinek feldolgozási sebességét és megjegyzik a weboldalon Ön által kiválasztott beállításokat. Az ilyen cookie-k elutasítása akadályozhatja az ajánlatok személyre szabását és lassíthatja az oldal működését.
 3. Marketing: A közösségi média cookie-k lehetővé teszik a közösségi hálózatokhoz való kapcsolódását és a weboldalunkon található tartalmak közösségi médián keresztül történő megosztását. A (harmadik felek által használt) reklám cookie-k olyan információkat gyűjtenek, amelyek elősegítik az Ön érdeklődési körének megfelelő reklámok megjelenítését, mind a Mi weboldalunkon, mind más oldalakon. Bizonyos esetekben az ilyen cookie-k alkalmazásával együtt jár az Ön személyes adatainak feldolgozása. Az ilyen cookie-k letiltása esetén olyan reklámok kerülhetnek megjelenítésre, amelyek kevésbé felelnek meg az Ön érdeklődési körének, vagy előfordulhat, hogy Ön nem tud megfelelően kapcsolódni a Facebook-hoz, Twitter-hez, illetve egyéb közösségi hálózatokhoz és/vagy nem tud tartalmakat megosztani a közösségi médián keresztül.

Önnek lehetősége van arra, hogy karbantartsa és/vagy tetszés szerint törölje a sütiket. Kérjük, hogy az ezzel kapcsolatos tudnivalókért látogasson el az aboutcookies.org webhelyre. Ön törölni tudja a számítógépén tárolt összes cookie-t, és a böngészőprogramok többségében le tudja tiltani a telepítésüket. Ebben az esetben azonban előfordulhat, hogy minden alkalommal, amikor ellátogat egy adott oldalra, manuálisan el kell végeznie egyes beállításokat, és számolnia kell azzal is, hogy bizonyos szolgáltatások és funkciók esetleg nem működnek.

 1. Az adatok megismerésére jogosult lehetséges Adatkezelők személye: A cookie-k használatával nem kezel személyes adatokat az Adatkezelő.
 2. Az érintettek adatkezeléssel kapcsolatos jogainak ismertetése: Az érintettnek lehetőségük van a cookie-kat törölni a böngészők Eszközök/Beállítások menüjében általában az Adatvédelem menüpont beállításai alatt.
 3. Az adatkezelés jogalapja: Az érintettől hozzájárulás nem szükséges, amennyiben a cookie-k használatának kizárólagos célja az elektronikus hírközlő hálózaton keresztül történő közléstovábbítás vagy arra az előfizető vagy felhasználó által kifejezetten kért, az információs társadalommal összefüggő szolgáltatás nyújtásához a szolgáltatónak feltétlenül szüksége van.

Tájékoztatjuk, hogy a jelen adatkezelés az Ön hozzájárulásán alapul és szálláshely foglalásához szükséges. Köteles a személyes adatokat megadni, hogy kapcsolatba tudjon lépni velünk. Az adatszolgáltatás elmaradása azzal a következménnyel jár, hogy nem tudja felvenni a kapcsolatot a Szolgáltatóval.

Nyilvántartási kötelezettség: idegenforgalmi adó nyilvántartó könyv és NTAK rendszer:

 1. Az adatgyűjtés ténye, a kezelt adatok köre:

Név

Lakcím

Születési hely és dátum

Személyi igazolványszám

Érkezés dátuma

Távozás dátuma

Az érintettek köre: A Szolgáltató apartmanját, mint szálláshelyet igénybe vevő valamennyi érintett.

Az adatkezelés célja: Az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. törvényben előírt nyilvántartásként meghatározott adattartalmú és formátumú – Idegenforgalmi adó nyilvántartó könyv vezetése.

Az adatkezelés időtartama, az adatok törlésének határideje: A jogszabályi előírás alapján kötelezően kezelendő adatokat a jogszabályban előírt határidőig őrizzük.

Az adatok megismerésére jogosult lehetséges Adatkezelők személye: A személyes adatokat csak az Adatkezelő és a Harkány Város Önkormányzata Képviselő-testületének önkormányzati rendeletének megfelelően Harkány Város Önkormányzatának adóhatósága kezelheti.

Magyarországon csak úgy végezhető szálláshely-szolgáltatási tevékenység, ha a működési engedéllyel rendelkező szálláshelyet a Nemzeti Turisztikai Adatszolgáltató Központba (NTAK) regisztrálják. A kötelező adatszolgáltatást minősített szoftver segítségével lehet csak teljesíteni. Szolgáltató az NTAK által biztosított VENDÉGEM szoftvert használja. A Vendég Információs Zárt Adatbázis (VIZA) egy többszörös, aszimmetrikus titkosítással védett informatikai rendszer, amelyben 2021 szeptemberétől a magyarországi szálláshelyen megszálló minden vendég törvényben meghatározott személyes adatait titkosított módon tárolják. A vendégek adatai, mobil applikáció segítségével kerül be a rendszerbe. A szálláshely-szolgáltató a vendégek adatait a tudomására jutást követő első év utolsó napjáig kezeli, tehát a VIZA rendszer legfeljebb két éven keresztül őrzi meg az oda beküldött adatokat, amelyeket kizárólag a rendőrség használhat fel bűnmegelőzési és bűnüldözési feladatainak ellátásához.

Az érintettek adatkezeléssel kapcsolatos jogainak ismertetése: Az érintett kérelmezheti az Adatkezelőtől a rá vonatkozó személyes adatokhoz való hozzáférést, azok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását, és az érintettnek joga van az adathordozhatósághoz.

Számlázás:

 1. Az adatgyűjtés ténye, a kezelt adatok köre:

Számlázási név

Számlázási cím

 • Az érintettek köre: A Szolgáltató apartmanját, mint szálláshelyet igénybe vevő valamennyi érintett.
 • Az adatkezelés célja: A számviteli jogszabályoknak megfelelő számlák kiállítása.
 • Az adatkezelés időtartama, az adatok törlésének határideje: A számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 169. § (2) bekezdése alapján 8 év.
 • Az adatok megismerésére jogosult lehetséges Adatkezelők személye: A személyes adatokat csak az Adatkezelő kezelheti.
 • Az érintettek adatkezeléssel kapcsolatos jogainak ismertetése: Az érintett kérelmezheti az Adatkezelőtől a rá vonatkozó személyes adatokhoz való hozzáférést, azok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását, és az érintettnek joga van az adathordozhatósághoz.
 • Az adatkezelés jogalapja: Az adatkezelés az Adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez szükséges, a GDPR 6. cikk (1) bekezdés c) pontja, illetve az elektronikus kereskedelemi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény 13/A. § (3) bekezdése.

Kapcsolattartás:

 1. Az adatgyűjtés ténye, a kezelt adatok köre:

Név

Telefonszám

 • Az érintettek köre: A Szolgáltató apartmanját, mint szálláshelyet igénybe vevő valamennyi érintett.
 • Az adatkezelés célja: Kapcsolattartás.
 • Az adatkezelés időtartama, az adatok törlésének határideje: Az érintett törlési kérelméig tart.
 • Az adatok megismerésére jogosult lehetséges Adatkezelők személye: A személyes adatokat csak az Adatkezelő kezelheti.
 • Az érintettek adatkezeléssel kapcsolatos jogainak ismertetése: Az érintett kérelmezheti az Adatkezelőtől a rá vonatkozó személyes adatokhoz való hozzáférést, azok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását, és az érintettnek joga van az adathordozhatósághoz, továbbá a hozzájárulás bármely időpontban történő visszavonásához.

Az érintettek jogai

1. A hozzáférés joga:

Ön jogosult arra, hogy az Adatkezelőtől visszajelzést kapjon arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha ilyen adatkezelés folyamatban van, jogosult arra, hogy a személyes adatokhoz és a rendeletben felsorolt információkhoz hozzáférést kapjon.

2. A helyesbítéshez való jog:

Ön jogosult arra, hogy kérésére az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül helyesbítse az Önre vonatkozó pontatlan személyes adatokat. Figyelembe véve az adatkezelés célját, Ön jogosult arra, hogy kérje a hiányos személyes adatok – egyebek mellett kiegészítő nyilatkozat útján történő – kiegészítését.

3. A törléshez való jog:

Ön jogosult arra, hogy kérésére az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül törölje az Önre vonatkozó személyes adatokat, az Adatkezelő pedig köteles arra, hogy Önre vonatkozó személyes adatokat indokolatlan késedelem nélkül törölje meghatározott feltételek esetén.

Az e-mailben történő kapcsolattartás során a személyes adatokat a levelezőrendszer tárolja, amely számítógépről és telefonról is elérhető. Megfelelő intézkedésekkel gondoskodunk arról, hogy a személyes adatokat védjük többek között a jogosulatlan hozzáférés ellen vagy azok jogosulatlan megváltoztatása ellen. Rendszeres biztonsági adatmentés a tárhely szolgáltatáshoz tartozik.

A személyes adatok tárolása a Somlai István tulajdonában lévő és kizárólagos használatban álló számítógépeken, telefonon és tárhelyen történik. A számítógépek és telefon használata jelszóval védett. A tárhelyre és a weblap adminisztrációs felületére történő belépés felhasználónévvel és jelszóval lehetséges, amelyet kizárólag az Adatkezelő ismer.

A papír alapú adattárolás tekintetében az Adatkezelő kizárólagos használatában lévő idegenforgalmi adó nyilvántartó könyv, melyet illetéktelenektől elzárva tart. A személyes adatokat tartalmazó bejelentőlapok, számlatömbök tárolása szintén zárható helyen történik.

A papíralapon kezelt személyes adatok biztonsága érdekében az Adatkezelő az alábbi intézkedéseket alkalmazza: 

 • Az adatokat csak az arra jogosultak ismerhetik meg, azokhoz más nem férhet hozzá, más számára nem hozzáférhetőek.
 • A dokumentumokat jól zárható, száraz, vagyonvédelmi berendezéssel ellátott helyiségben helyezi el.
 • A folyamatos aktív kezelésben lévő iratokhoz csak az illetékesek férhetnek hozzá.

Bírósághoz fordulás joga és adatvédelmi hatósági eljárás:

Az érintett jogainak megsértése esetén az Adatkezelő ellen bírósághoz fordulhat. A bíróság az ügyben soron kívül jár el. Panaszt az alábbi szervezetnél tehet:

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (NAIH).

A hatóság címe: Budapest, Falk Miksa u. 9-11, 1055

levelezési cím: 1363 Budapest Pf. 9.

Telefon: +36 1 391 1400

E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu